Faculty of Business Administration

  • มุ่งเน้นด้านธุรกิจจีน
  • เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
  • เพื่อสังคม

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรของเรา

หลักสูตรนานาชาติ ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (บธ.บ.) ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration …

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ชื่อปริญญาภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Master of Business …

หลักสูตรธุรกิจจีน ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration …

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (บธ.บ.) ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration …

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (บธ.บ.) ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration …

หลักสูตรการบัญชี ชื่อปริญญาภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy (B.Acc.) ปรัชญา …

BA-Recomend Faculty of Business Administration (BA)

รุ่นพี่สาขาวิชาบัญชี

วิชาชีพบัญชีนับเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ การพัฒนาบุคลลากรทางด้านการบัญชีหรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนอกเหนือจากการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีแล้ว ยังต้องพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้บุคลลากรทางด้านการบัญชีที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม นำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาประเทศและสังคมอย่างมั่นคง ยั่งยืน

testweb3 - 03

Name Surname

Job

รุ่นพี่สาขาวิชาธุรกิจจีน

สาขาวิชาธุรกิจจีน เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ที่นำเอาความรู้ด้านจีนศึกษา และบริหารธุรกิจเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ที่ประเทศจีนเข้ามามีบทบาทในเวทีโลก และรองรับการขยายตัวของธุรกิจจีนที่เข้ามาในประเทศไทย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจจีน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ มีทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรภายใต้วัฒนธรรมการทำธุรกิจจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

testweb1200x726-1632

Name Surname

Job

Scroll to Top